Anlaşmalı Boşanma Davası Ve Protokolü

anlaşmalı boşanma davası nedir

Eşler, boşanma kararı aldıktan sonra bu süreci en hızlı ve kısa sürede tamamlamak isterler. Boşanma dava çeşitleri arasında en hızlı ve kısa sürede tamamlanan dava anlaşmalı boşanma davasıdır. Eşler karşılıklı mutabakat halinde süreci tamamlayabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası; eşlerin velayet hakkını sahip oldukları müşterek çocukları hakkında ve evliliğin mali durumları üzerinde tam bir mutabakata vararak evliliği sona erdirmeleridir.

Evliliği en az bir yıl süren eşler anlaşmalı boşanma davası ile evliliklerini sona erdirebilirler. Eşler anlaşmalı boşanma davası ile evliliklerini sona erdirmek isterlerse; birlikte aile mahkemesine, aile mahkemesi olmayan ilçelerde asliye hukuk mahkemesine başvurabilirler. Eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi ile de anlaşmalı boşanma davası gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce eşler anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde mutabakata varmaları gerekir. Bu protokol davanın esasıdır. Protokolün iyi anlaşılabilmesi amacıyla şöyle diyebiliriz; duvarsız ev olmayacağı gibi protokolsüz anlaşmalı boşanma davası olmayacaktır. Müşterek çocukların velayet hakkının anneye mi, babaya mı ait olacağı ya da velayet hakkını eşlerin birlikte mi kullanacakları, çocuklar için iştirak nafakalarının miktarı, ödeme zamanı, çocukların yanında kalmadığı ebeveyn ile kişisel ilişki, evliliğin mali sonuçları olarak malların, ev eşyalarının, ziynet eşyalarının paylaşımı, eşlerin birbirine ödeyeceği yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat miktarları, anlaşmalı boşanma davasının yargılama giderleri hususlarında varılan mutabakat anlaşmalı boşanma protokolü ile belirlenmelidir. Protokolde kanuna ve ahlaka aykırı veya şarta bağlı hususlar olmamalıdır. Protokolde hükümlerin duraksamaya yer vermeyecek infazı kabil nitelikte ve açıklıkta olması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş …………………….. (T.C. ………….) ve davalı eş …………………. (T.C. ……………)
…/…/…….. tarihinde evlenmişler, bu evlilikten 10/08/2020 tarihli müşterek çocuk
…………………. isimli çocukları olmuş, karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar
vermişlerdir. İşbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;
I. BOŞANMA HUSUSU:
Davacı …………………… tarafından davalı eş …………………………. aleyhine açılan boşanma
davası davalı eş tarafından kabul edilmiştir.
II. VELAYET:
Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk …………… T.C. kimlik numaralı
…………………….’ın velayeti konusunda ortak velayet olarak karar vermişlerdir. Müşterek
çocuğun velayetinin annede kalması hususunda taraflar tam bir mutabakat içindedir.
III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:
1. Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) nafaka
ödeyecektir. (Nafaka bedeli her yılın 1 Ocak tarihinde geçen yılın TÜFE oranında
arttırılacaktır.) Nafaka her ayın 1’i ile 5’i arasında davalı ………………………’ın bildireceği
banka hesabına nakden ve peşin olarak yatırılacaktır.
2. Ancak şu an oturdukları ev olan Davacı ………………..’ın babası ………………..’ın üzerine
kayıtlı İstanbul İli Beylikdüzü İçesi, ,…. Ada, … Parsel sayılı taşınmazda, ………… Mah.
………… Sok. No:…./… Beylikdüzü/İstanbul adresinde davalı ………………’ın oturduğu sürece,
Davacı ……………………… çocuk için 1.500 TL iştirak nafakası ödemeyecek, Davalı
……………………. evden ayrıldığında davacı ……………….. 1.500 TL çocuğu için nafaka
ödemeye devam edecektir. Evde kalma bedeli nafaka bedeli yerine geçecektir.
3. Tarafların birbirinden hiçbir surette başkaca nafaka, tazminat, menkul ve gayrimenkul mal,
hak, alacak, katkı payı talepleri yoktur. Bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:
Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;
1. Evlenmeden önce Davacı ………………….. tarafından alınan araba edinilmiş mal olmayıp
…………………..’ın kişisel malıdır. Evlilikten sonra Davacı …………………’ın babasından alınan
borç parayla arabalarını değiştirmişlerdir. ………… plakalı araca Davalı ……………….’ın katkısı
4.000 TL’dir. Mahkeme gününe kadar bu miktar Davacı tarafından davalıya verilecek, araba
Davacı …………….’ta kalacaktır.
2. Şu an oturdukları …………… Mah. ………. Sok. No:…/… Beylikdüzü/İstanbul adresinde
Davalı …………………….. oturduğu sürece ev eşyaları davalıda kalacaktır. Davacı
……………………….. şahsi eşyalarını alarak fiilen konuttan ayrılmış olup, şu an herhangi bir
eşya talebi yoktur. Ancak Davalı oturulan konuttan ayrıldığı zaman Davalı
……………………….yatak odası takımı, bulaşık makinesi, mutfak araç gereçlerini alacaktır.
Salon takımı, fırın, davlumbaz, çamaşır makinesi, buzdolabı Davacı ………………..’a
verilecektir.
3. Ziynet eşyaları davalı ………………………….’ta kalacak, 120 gram küçük altınların 40 gramı
davalı ……………….’a verilecektir. Çocuklarının doğumunda takılan hediyelerden 4 çeyrek, 1
yarım, 1 gram altın ve 3200 TL davalı ……………………..’a verilecektir.
4. Evlilikte edinilmiş başka mal ya da değer bulunmadığından tarafların birbirlerinden ziynet
eşyası, ev eşyası, katkı payı, katılma alacağı talepleri bulunmamaktadır.
Yukarıdaki şartlar yerine getirildiğinde, işbu davada ve ileriye yönelik olarak mal rejimi
hususunda katılma alacağı, katkı payı, değer artış payı alacağı gibi herhangi bir talepleri
bulunmayacağını taraflar karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmektedirler.
V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:
1. Annede çalıştığından haftanın beş günü annede, iki günü babada kalacaktır.
2. Yaz tatilinde 15 gün annede, 15 gün babada kalacaktır. (İş durumuna göre tatil zamanı
belirgin olmadığından taraflar kendi aralarında bu durumukabul etmişlerdir)
3.Dini bayramlarda bir bayram annede kaldığında diğer bayramda dönüşümlü olarak babada
kalacaktır.

4. Milli bayramlarda yine dönüşümlü olarak bir bayramda annede kalıyorsa diğerinde babada
kalacaktır.
Bu şekilde kişisel ilişki kurulması konusunda tam bir mutabakata varılmıştır.
VI. YARGILAMA GİDERLERİ
Taraflar dava masrafı olarak birbirlerinden herhangi bir şey talep etmeyeceklerdir. Vekil
avukatlık ücretini kendi müvekkilinden alacaktır.
Davanın anlaşmalı boşanma ile sonuçlandırılmasından sonra her iki taraf da kararı temyiz
haklarından feragat edecektir.
Altı maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve
baskı altında kalmaksızın …./…/……. tarihinde imza altına alınmıştır. …./…./………
DAVACI DAVACI VEKİLİ DAVALI
………………………….. AV. MELEK ACU ……………………………..

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

  • Eşlerin evlilikleri en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
  • Eşlerin birlikte anlaşmalı boşanma davası açması gerekir ya da eşlerden biri bu davayı açmış ise; diğer eşin davayı kabul etmesi gerekir.
  • Mahkeme tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmek için eşleri bizzat ve aynı anda dinlemelidir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme tarafından uygun bulunmalıdır.
  • Protokolde evliliğin mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu düzenlenmiş olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Eşler birlikte veya eşlerden biri tarafından anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine başvurarak gerekli harç ve giderleri ödeyerek anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bu dava için yetkili mahkeme, eşlerin birlikte oturduğu yerde bulunan aile mahkemesidir. Bu yetki kuralı kesin yetki kuralı olmadığı için mahkemece resen dikkate alınmaz yani taraflar itiraz etmediği sürece başka bir yerde de bu dava görülebilir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme tensip zaptı düzenleyerek eşlere cevap, cevaba cevap haklarını bildirir. Eşler süreci hızlandırmak isterlerse; cevap, cevaba cevap dilekçe haklarına dair süreleri kullanmak istemediklerini, duruşma günü verilmesini dilekçe ile mahkemeden talep edebilirler. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşma günü verir. Eşlerin duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır olmaları gerekir. Eşler mahkemede anlaşmalı boşanma protokolünü kendi rızalarıyla onaylayıp imzaladıklarını ifade ederler. Mahkeme eşleri dinleyerek ve gözlemleyerek hiçbir tehdit ve baskı altında kalmadan özgür iradeleri ile boşanmak istediklerine kanaat getirmelidir. Eşlerin duruşma zaptında beyanlarının altını imzalamaları gerekir. 

Mahkeme hakimi, eşlerin veya çocukların menfaati gereğince protokolde değişiklik yapabilir ancak bu değişikliğin eşler tarafından kabul edilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma kararı taraflara tebliğ edildikten itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna ve sonrasında temyiz yoluna başvurabilirler. Eşler bu süreci hızlandırmak ve biran önce bitirmek için mahkemeye kanun yollarına gitme hakkından feragat ettiklerini bildirir dilekçeyi verebilirler. Mahkeme böylece kararı istinafa göndermeden kesinleştirecektir. Mahkeme kesinleşmiş kararı genelde bir hafta içerisinde nüfus müdürlüğüne gönderir. Soyadını biran önce değiştirmek isteyen kadın mahkemeden nüfus müdürlüğüne boşanma durumunu bildiren yazıyı ve kesinleşmiş boşanma kararını alır.

Bu yazı ile birlikte nüfus müdürlüğüne kimliğinden soyadının değiştirilmesi için başvurur. Nüfus müdürlüğü,  talebe göre evlilik ile verilen soyadını kayıtlarda değiştirecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Ayda Biter?

Eşler bu süreci biran önce tamamlamak isterlerse dava açılırken veya açtıktan hemen sonra mahkemeye cevap, cevaba cevap dilekçe haklarına dair süreleri kullanmak istemediklerini bildirmelidirler. Anlaşmalı boşanma protokolü kanuna ve usule uygun düzenlenmiş ise mahkeme tarafları duruşmada dinleyerek boşanma kararını verecektir. Anlaşmalı boşanma davası genelde iki ile üç ay içerisinde açılıp bitecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri 2023

Anlaşmalı boşanma davası giderleri, başvurma harcı, peşin harç, gider avansı, vekalet harcı ve vekalet pulu gideri ödenir. 2023 yılı için bu giderler şöyledir:

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri 2023

Başvurma harcı: 179,90 TL

Peşin harç: 179,90 TL

Gider avansa: 550 TL

Vekalet harcı: 25,60 TL

Vekalet pulu: 40,30 TL

Toplam: 975,70 TL’dir.

Her yıl harç miktarı artırıldığından davanın açıldığı tarihe göre ödenecek miktar belirlenir. Anlaşmalı boşanma davasında hakların garantiye alınması ve dava sonrasında başka davalar ile uğraşmak zorunda kalınmaması için tarafların boşanma avukatı ile temsil edilmesi önerilir. Anlaşmalı boşanma davasında diğer çekişmeli boşanma davalarına göre daha az emek ve mesai harcandığı nedeniyle avukatlık ücreti makuldür. Bu ücret Türkiye Barolar Birliği ve avukatların bağlı bulunduğu barolarca her yıl yeniden belirlenir.

2023 yılı anlaşmalı boşanma davasında belirlenen asgari avukatlık ücreti 9.200 TL‘dir. Davadan davaya değişen bu ücret bilgisi hakkında büromuzun iletişim kanallarından detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası miktarları eşler tarafından anlaşmalı boşanma protokolünde açık ve net olarak belirlenmelidir. Eşler birbirlerinde nafaka talep etmiyor veya nafaka haklarından feragat ediyor olsalar bile bu hususta mutabık kaldıkları düzenleme anlaşmalı boşanma protokolünde yer almalıdır. Eşlerin üzerinde söz sahibi olduğu nafaka, yoksulluk nafakasıdır. İştirak nafakası; velayet hakkı kendisine bırakılmayan tarafça ergin olmayan çocuk yararına ödenmesine karar verilen miktardır. Eşler iştirak nafakasından feragat etse bile çocuğun üstün menfaatini hakim gözeterek müdahale edecektir. İştirak nafakasından feragat durumu hakimin gözünden kaçsa bile velayet hakkı kendisine bırakılan eş, iştirak nafakasını dava sonrasında her zaman talep edebilir.  Nafaka alacaklısı eşin vefatı veya evlenmesi ile nafaka alacağı son bulur. Nafaka alacaklısı eş haysiyetsiz hayat sürüyor ise; resmi olarak evlenmediği halde evli gibi yaşıyorsa veya yoksulluk durumu sonlanmış ise nafaka borçlusu eşin açacağı dava ile nafaka yükümlülüğü sona erdirilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik birliği içerisinde edinilen taşınır taşınmaz mallar, araba, ev gibi, düğünde takılan ziynet eşyaları, çeyiz olarak getirilen eşyalar, eşlerin birbirine aldıkları hediyeler, bireysel emeklilik birikimlerinin nasıl paylaşılacağı husus anlaşmalı boşanma protokolünde yer almalıdır. Eşlere kalan miras payı kişisel mal olarak kabul edildiğinden anlaşmalı boşanma davasında paylaşılacak mallardan değildir. Bu kuralın istisnası miras malının gelir getirici özelliğinin olmasıdır. Miras malının gelir getirici durumu varsa örneğin miras kalan dairenin kira geliri var ise kira geliri paylaşılacak maldır. Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin mal paylaşımına dair bir ibare yok ise; anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde taraflar mal paylaşımı davası açabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğu Görme Süresi

Çocuğun üstün menfaati ölçütü boşanma davalarında ve anlaşmalı boşanma davasında her zaman uygulanır. Çocuğun üstün menfaati; anne ve babanın menfaatinden üstün olup hakim tarafından resen gözetilip korunması demektir. Çocuğun maddi manevi olarak sağlıklı gelişimine engel bir durum yok ise velayet anneye bırakılır. Çocuğun üstün menfaati gereğince babayı görmesi kişisel ilişki kurması gereklidir. Mahkeme tarafından genelde ayda iki gün hafta sonu olarak, okul yarı tatil dönemlerinin ilk haftası, dini bayram tatillerinde bir veya iki gün, yaz tatillerinde çocuğun yaşı da uygunsan 15 ila 30 gün arasında çocuğun babayı görmesi için kişisel ilişki kararı verilmektedir.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Görülür Mü?

Her yıl 20 temmuz ile 31 ağustos arasında adliyelerde adli tatil yapılır. Adli tatilde hiçbir dava açılıp görülmez düşüncesi yanlıştır.  Anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Tarafların ivedi bir durumu yoksa duruşma adli tatilden sonraya bırakılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmek İçin Kaç Yıl Evli Kalınmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için en az bir yıl süre ile evli kalmak gerekir. Eşler bir yıldan daha az süre evli kalmışlar ise çekişmeli boşanma davası açabilirler. Çekişmeli boşanma davasında eşler anlaştıkları hususları bildirip, anlaşamadıkları hususlarda delillerini sunarak örneğin tanıklarını duruşmada hazır edip dinletince yargılama sürecini hızlandırabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mıdır?

Taraflar duruşmaya gelmek zorundadır. Mahkemenin bulunduğu yerde oturmayan taraf dahi olsa talimat ile beyanı alınamaz. Boşanma kararını verecek olan mahkemenin tarafları bizzat görmesi ve dinlemesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Döner Mi?

Taraflar arasında çekişmeli boşanma davası devam ederken anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde taraflar mutabık kalırlar ve bu protokolü mahkemeye sunarlar ise; dava anlaşmalı boşanma davasına dönecektir.

Tek Taraflı Anlaşmalı Boşanma Davası Açılır mı?

Tek taraflı anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Bu davanın özünde taraflar; anlaştıklarını protokol ile belirleyerek dava açmaktadırlar. Tek taraflı boşanma davası ancak çekişmeli boşanma davası olarak açılır.

Anlaşmalı Boşanmada Şahit Gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında şahit genelde dinlenmez. Ancak iradeyi sakatlayan durumlar var ise mahkeme şahit dinleyebilir.

Kesinleşmiş Boşanma Kararının İptali

Kesinleşmiş boşanma kararı olağan koşullarda iptal edilemez. Yargılamanın yenilenmesini gerektirecek olağanüstü koşullar var ise boşanma kararı iptal edilebilir. Bu durumda aile hukukunda uzman bir avukatın desteğini, görüşünü almanız önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı boşanma davasını açtıktan sonra eş mahkemeye, boşanmadan feragat ettiğini boşanma kararı kesinleşinceye kadar bildirebilir. Eş davanın açıldığı mahkemede feragati bildiren dilekçeyi verebilir veya duruşmaya geldiğinde sözlü olarak ifade edebilir. Mahkeme feragat nedeniyle davanın reddine karar verecektir. Anlaşmalı boşanma kararı taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilir. Taraflar veya taraflardan biri bu süre içerisinde boşanma kararını iptal ettirmek isterse itiraz ettiği hususları bildirerek istinaf yoluna gitmelidir. İstinaf üzerine İstinaf mahkemesi kararı inceleyerek yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderir ya da gerek görmeyerek kendisi karar verir. İstinaf mahkemesinin vereceği karara karşı temyiz yolu açıktır. Taraflar bu süreçte de feragat ederek boşanma kararını sonlandırabilirler.

Anlaşmalı Boşandıktan Sonra Aldatıldığını Öğrenmek

Anlaşmalı Boşandıktan Sonra Aldatıldığını Öğrenmek

Anlaşmalı boşanma sürecinde eşler birbirinden maddi manevi tazminat talebinde bulunmadıklarını protokolde belirleyebilirler. Mahkeme de eşlerin mutabık kaldığı protokolü onaylayarak boşanma kararı verecektir. Eşler anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde de maddi manevi tazminat talebinden feragat etmediler ise bu hususta dava açabilirler. Evlilik birliği sürecinde aldatıldığını anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra öğrenen eş; kişilik haklarının zarar gördüğü nedeniyle manevi tazminat talep edebilecektir. Aldatılan taraf Türk Medeni Kanunun 72. maddesi gereğince bu hususu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ve her halükarda on yıl içerisinde manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Aldatılan taraf manevi tazminat davası açarak bozulan ruhsal dengesini tamir etmeye çalışacaktır.