İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

idari gözetim kararına itiraz dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

27.05.2023

İTİRAZ EDEN : (Adınız)

VEKİLİ : Av. MELEK ACU

DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü), Detsis no: 72104824

KONU : Valilikçe tanzim edilen ../03/2023 tarihli XXXXX sayılı idari gözetim kararının iptali ve lehe olan hükümlerin uygulanması talebimizden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN

TEBLİĞ TARİHİ : 26/05/2023

DAVA TARİHİ: 27/05/2023

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde, kendine ait pasaportu ile giriş yapmış, (EK-PASAPORT) uçak ile gelmiştir. Türkiye’de ikamet ettiği adres … mah. ……… Blv. ……… Sitesi, 2. Blok, No:3, E/23, Esenyurt/İstanbul ‘dur. Evli olup eşi işleri nedeniyle ABD ‘de bulunmaktadır. Müvekkilin geçimini eşi sağlamaktadır. Müvekkil Türkçe dilini bilmemektedir. Yaklaşık 1 yıldır Türkiye’de bulunmakta olan müvekkilin sicili temiz ve herhangi bir olaya karışmamıştır.

2-Ancak yasal yollarla geldiği ülkemizde yasal izinlerini alarak yaşamaya devam etmek istemektedir. Bunun için Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığına gittiğinde kendisine bu ilçede ikamet izni verilmediği Sultanbeyli İlçe Grup Başkanlığında durumları uygun başvurulara ikamet izni verildiği sözlü olarak söylenmiştir.

3-Polis eşliğinde alınan ifadesi sonrası İstanbul Valiliğin 26/05/2023 Tarih ve XXX sayılı kararı ile müvekkil hakkında 6458 Sayılı Yasanın 54/1-d maddesi doğrultusunda sınır dışı etme kararı verilmiştir. (EK -SINIR DIŞI ETME KARAR) Sınır dışı etme kararına bağlı olarak 26/05/2023 tarihinde 6458 Sayılı yasanın 57. Maddesi kapsamında XXX sayılı karar ile 6 aylık idari gözetim kararı alınmıştır. (EK-İDARİ GÖZETİM KARARI) Sınır dışı kararına ilişkin itiraz edilmiş olup idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açılmıştır.

4-İdari gözetim kararına ilişkin idarenin almış olduğu karar hukuki mesnetten yoksun ve hatalıdır. Şöyle ki;  müvekkilin tüm belgeleri usule uygun ve hatasızdır, pasaportuyla birlikte yasal yollar ile Türkiye’ye gelmiş ve bir yıla aşkın süredir yasal kayıtlar ile hayatını devam ettirmektedir.

5-Müvekkil 1 gün gözaltında kalmış, kolluk kuvvetlerince ifadesi alınmış ve Silivri Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış, hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin suç işleme kastının olmadığı bir suçtan dolayı hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ihlal oluşturduğuna dair birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı mevcuttur. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. İfade zaptında görüldüğü gibi “müdafii talep etmedi” ibaresi ile yetinilmiş açıkça müvekkile müdafi yardımından yararlanmak isteyip  istemediği sorulmamıştır.  Bu şekilde yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanmaktadır. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının ve Masumiyet Karinesinin ihlalini oluşturmaktadır.

6-Ayrıca belirtmek isteriz ki Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi Amirliğinde müvekkilin alınan ifadesi müdafi huzurunda alınmadığı için CMK, TCK, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde usule uygun bir işlem değildir. Müvekkilin müdafisi olmadan usule aykırı olan ifadesinde, müvekkilin savunma hakkının ihlalidir. Son olarak da Türkçe okuma – yazma bilmediğini belirtmiş olmasına rağmen Türkçe metnin yer aldığı ifade tutanağının altına, çevirisinin yapılıp yapılmadığı belirtilmeden imza attırılmıştır. Dolayısıyla kanun hükümlerine aykırı usulsüz şekilde alınan ifadenin hiçbir geçerliliğinin olmayacağının da altını çizmek isteriz.

7-Müvekkilin geri gönderme merkezinde tutulması müvekkili mağdur etmektedir. Müvekkilin eşi işi nedeniyle ABD’de bulunmaktadır. Valiliğin idari gözetim kararının gerekçe kısmında “Kamu düzeni açısından tehdit oluşturması ” ibaresi yer almaktadır. Ancak yukarıda da belirtiğimiz üzere müvekkilin açık bir adresi bulunmakla birlikte ev hanımı ve sabıkasız olup, ekte sunduğumuz 26.05.2023 tarihli belgeden de anlaşılacağı üzere müvekkilin APFIS sorgusunda kaydına rastlanılmamış olup veri tabanında kayıtlı faili meçhul olay yeri izleri ile de benzerlik görülmemiştir. Müvekkil herhangi bir suça karışmamıştır. Bu nedenle de kamu düzeni açısından tehdit oluşturmamaktadır. Müvekkilin yaşı ve ev hanımı olduğundan, özgürlüğü kısıtlayan işbu ağır yaptırımın, lehe olacak diğer tedbirler öngörülmeden uygulanması hatalı olmuştur. Kanunlarımız çerçevesinde özgürlüğü sınırlayan yaptırım seçeneği en son seçenektir. Bundan dolayı “Belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, teminat,” gibi tedbirler alınabilecekken en ağır yaptırımın uygulanması hatalı olmuştur. Sayın hakimliğinizin değerlendirme yaparken ev hanımı olan müvekkil için belirtmiş olduğumuz alternatif yükümlülükleri de göz önünde bulundurmasını talep ederiz.

8-Ayrıca müvekkil ile görüşmeye gittiğimizde bulunduğu katın kızamık hastalığından KARANTİNADA olduğunu öğrendik. Müvekkil sağlıklı girdiği yerde Silivri Geri Gönderme Merkezinin yoğun yapısı ve ciddi bir şekilde yayılan KIZAMIK HASTALIĞI düşünüldüğünde, şartlar müvekkilin hayatını riske atmaktadır. Bu nedenle idari gözetim kararının kaldırılması veya yukarıda saymış olduğumuz daha hafif alternatif yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

9-Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilin suç işleme kastı yokken tamamen bilgisizlik ve cahillik nedeniyle müvekkil yalan beyanda bulunmak suçu ile suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunamadan hakkında sınır dışı (deport) ve ardından idari gözetim kararları tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen 26/05/2023 Tarih ve xxx sayılı idari gözetim kararının iptali amacıyla sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

DELİLLER: Müvekkile ait Silivri Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin kollukta verdiği ifadesi, İlgili Soruşturma Dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, TCK, CMK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle;

-Müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen 26/05/2023 Tarih ve xxx sayılı idari gözetim kararının KALDIRILMASINA,

-Lehe olan alternatif tedbirlerin uygulanmasına, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

EKLER:

-PASAPORT

-İKAMET İZNİ KISA DÖNEM KAYIT FORMU

-KİRA KONTRATI

-SINIR DIŞI ETME KARAR

-İDARİ GÖZETİM KARARI