Gayrimenkul Hukuku

beylikdüzü gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul hukukunun ana konusu anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkıdır. Gayrimenkul hukukunun işlevi, taşınmaz malların sahipleri ve üzerinde hak iddia edenler arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Gayrimenkul hukuku, gayrimenkule dair işlemlerde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara çözüm üretmek için oluşturulmuştur.

Araziler tapu kütüğünde ayrı sayfaya kayıt edilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkullerdir. Daire, dükkan gibi bağımsız bölümün kat mülkiyeti kütüğüne kayıt olabilmesi için yapı kullanma izin belgesi (iskan izin belgesi) almış olması gerekir. Taşınmaz inşaat aşamasında iken irtifak hakkı tesis edilerek bağımsız bölümler tapuya kayıt edilebilmektedir. Böylelikle taşınmazlar inşaat aşamasında mülkiyet ve sınırlı ayni hakların konusu olmakta yani devredilebilmektedir.

Gayrimenkul hukuku, gayrimenkule dair tapu işlemleri, bu işlemlerden doğan iptal ve düzeltme davaları, ayni ve şahsi hakların kurulması, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, rehin ve ipotek tesisi sözleşmeleri, kira sözleşmeleri,  devir sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, yapıya dair projelerin kanuna uygun çizilmesi, denetimi, yapılması, gayrimenkule ilişkin idari davalar, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi ve bunları satmaları gibi çok geniş alanda her yapılacak işlemle ilgili yasal düzenlemeleri kapsar. Emlak hukuku olarak da adlandırılan bu hukuk dalı, taşınmaz malların mülkiyeti, devri, tapu sicili kaydı, kira sözleşmeleri, intifa hakları, ipotekler ve taşınmaz mal davalarını içerir.

Gayrimenkul hukuku konuları oldukça çeşitlidir ve bu alanda hukuki danışmanlık hizmeti almak önemlidir. Gayrimenkul hukuk danışmanlığı, gayrimenkulün satın alınması, satılması veya kiralanması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara çözüm üretmek için alınan hizmettir. Satın alınan taşınmazın tapu kaydının önceden incelenmesi, üzerinde herhangi bir borcun veya şerhin olup olmadığı bilgisinin (takyidat) öğrenilmesi önemlidir.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Davalar

Gayrimenkul hukukunu düzenleyen kanunların ayrıntılı, davaların çeşitli ve geniş kapsamlı olması nedeniyle bu alanda uzmanlaşmış hukukçular yardımıyla yürütülmesi ileride telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarının önlenmesi demektir. İstanbul gayrimenkul hukuku bürosu olarak en çok karşılaştığımız dava türleri şunlardır:

 • İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) Davaları
 • Tapu iptal ve tescil davası
 • İpotek tesisi ve terkini
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin davalar
 • Men-i müdahale davası
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Kiralananın tahliyesi davası
 • Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi
 • Kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Ön alım hakkı (Şufa hakkı) davaları, geri alım hakkı ve alım hakkı davaları
 • Kadastro davaları

GAYRİMENKUL HUKUK BÜROSU- İSTANBUL’UN EN İYİ GAYRIMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul hukuk büroları, gayrimenkul hukuku konusunda hizmet veren hukuk bürolarıdır. İstanbul gibi büyük şehirlerde birçok gayrimenkul hukuku bürosu bulunmaktadır. Adalet Gerek hukuk bürosu olarak alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mülkiyet geçişine ilişkin süreçte taraflara danışmanlık hizmeti verilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve buna bağlı vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin iş ve işlemler, ortaklığın giderilmesi davaları, kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takibinde bu hukuk alanında uzman gayrimenkul avukatı yola çıkmak veya danışmanlık almak hak kaybı yaşamamanız için önemlidir. İletişim kanallarımız ile gayrimenkul davaları ve ücretler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Avukatı Ne Yapar?

 • Gayrimenkul avukatı salt taşınmazın alım satım işini değil, taşınmazın tescil, icra, miras ve işgal süreçlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olur.
 • Gayrimenkul avukatı taşınmaz sahibinin veya taşınmazın üzerinde hak iddia edenin haklarını korumak için tüm tedbirlerin alınmasını sağlamalı, takip edilecek hukuki süreç hakkında bilgi vermeli ve süreci başından sonuna yönetmelidir.
 • Gayrimenkul hukuku davalarında diğer davalarda olduğu gibi avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Taraflar kendileri dava açarak süreci takip edebilirler. Ancak gayrimenkul hukuku davalarında teknik bilgi ve usul kuralları önemli olup, davanın açılması ve takibi, delillerin sunumu, sürelere riayet, hak kaybının önüne geçilmesini sağlar. Gayrimenkul hukuku uzman avukatın, bu alanda deneyimli olması; gayrimenkul ve inşaat sektörüne ilişkin terimlere hakim olması, asliye hukuk mahkemesinde açılan davalar için yazılı yargılama usulüne hakim olması gerekir.