Geçici Velayet Kararına İtiraz Dilekçesi

Geçici Velayet Kararına İtiraz Dilekçesi

BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :XXX XXX…. (T.C.:………..)

ADRES             

VEKİLİ                 :

ADRES                 

DAVALI                :XXX XX (T.C.:………..)

ADRES                 

DAVA KONUSU  : Ergin olmayan müşterek çocuk Ayşe’nin geçici velayetine dair ara kararına itiraz edilerek yeniden incelenmesi ve geçici velayetin müvekkile verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Müvekkil ile davalı 01.06.2015 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden Ayşe ve Mehmet isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri …………  Beylikdüzü/İstanbul adresinde bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler. (EK-1 İkametgah belgesi)

Taraflar evliliklerinin son bir yılını sürekli kavga ederek geçirmişlerdir. Her iki taraf için evlilik çekilmez hale gelmeye başlamıştır. Taraflar evliliklerini kurtarmak için her yolu denemişler ve hatta bir süre ayrı kalmaya karar vermişlerdir. Şiddetli geçimsizlikten açılan boşanma davası Büyükçekmece …aile mahkemesinde 2023/….esas sayılı dosyada devam etmektedir.

Mahkemenizin …/…./2023 tarihli ara kararı gereğince müşterek çocuk Ayşe davalının yanında kalmakta Mehmet ise müvekkilin yanında kalmaktadır. Davalı, yanında kalan Ayşe’yi müvekkile karşı doldurmaya başlamıştır. Ayşe öncesinde müvekkile düşkün iken şu anda görüşmeyi dahi istememektedir. Davalı aynı zamanda çeşitli bahanelerle müvekkilin Ayşe’yi görmesini engellemeye çalışmıştır. Müvekkil Ayşe’yi görmek istediğinde davalı,  şehir dışında olduğunu iddia ederek çocuğu müvekkilden uzak tutmaktadır. İddiamızı ispat eden davalıya ait mesaj kayıtlarını işbu dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK-2 Mesaj metinleri ) Bu duruma müvekkilin aile bireyleri de tanıklık etmiş olup tanık listemizi işbu dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK-3 Tanık listesi)

Yeni eğitim döneminin de başlamasıyla Ayşe’nin okul kaydının yapılması gerekirken davalı tarafça halen daha böyle bir girişimde bulunulmamıştır. Ayşe’nin geçici velayetinin müvekkile verilmesine karar verilir ise; Ayşe’nin önceki okulda eğitim hayatı devam edeceği için arkadaş çevresi, sosyal hayatı değişmemiş olacak böylelikle bu süreçte psikolojik açıdan daha az etkilenmiş olacaktır.

TMK 348 madde şöyledir: “Madde 348- Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırılmasına karar verir: 1. (Değişik: 1/7/2005-5378/38 md.) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. 2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.”

Davalı tarafın okul kaydı yaptırmayarak Ayşe’ye karşı olan yükümlülüklerini ağır bir biçimde savsakladığı ve bu şekilde velayet görevini gereği gibi yerine getirmediği sabittir. Davacı müvekkilin düzenli bir geliri vardır (EK-4 Müvekkile ait SGK sorgulaması), müşterek çocuk Ayşe’nin önceki okul kaydı işbu dilekçe ekinde sunulmuştur (EK-5 okul kaydı) müvekkilin, müşterek çocuğa davalıdan daha iyi imkanlar sunacağından Ayşe’nin yüksek menfaatini göstermektedir.

Diğer taraftan yerleşik Yargıtay içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere müşterek çocuğu kendisinden kaçırılan müvekkilin bu sebeple de velayetin geçici olarak kendisine verilmesini talep etme hakkı vardır. Mahkemece yapılacak araştırma sonucu da gösterecektir ki, geçici velayetin müvekkile tevdiine karar verilmesi halinde çocuğun yaşayacağı yer olan davacının evi ve küçüğe sağlanan koşullar, Ayşe’nin yüksek menfaatine uygundur. Bu nedenlerle Ayşe’nin geçici velayetinin davalıdan alınarak davacıya tevdii edilmesi için iş bu davayı ikame etmiş bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK 336-348, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                         : Büyükçekmece  ( ) Aile Mahkemesinin 2023/… Esas sayılı dosyası, mesaj kayıtları, Taraflara ait SGK gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair deliller. Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle müşterek çocuk Ayşe’nin geçici velayetinin velayet hakkında kesin bir karar verilene kadar müvekkile verilmesi mahkeme aksi kanaate ise çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini mahkemenizden vekaleten talep ederiz. 22.05.2023

Davacı Vekili

Av. Melek Acu

NOT: Geçici velayet kararına itiraz dilekçesi, geçici velayet kararını veren mahkemeye yazılı olarak verilir.